Download algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden D&L Trends


1. DEFINITIES

In deze  Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Consument: de natuurlijke  persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met  D&L Trends;
2. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door D&L Trends georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
3. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en D&L Trends gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroeping recht;
5. Herroeping recht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
6. Dag: kalenderdag.

2. IDENTITEIT

D&L Trends
Fnidsen 111
1811NE Alkmaar
T +31(0)72-850 6057
E: info@dltrends.nl
KvK-nummer:  57693439
Btw-identificatienummer:  NL186341362B01
 
3. TOEPASSELIJKHEID

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbod van D&L Trends in haar webwinkel en op alle tussen de consument en D&L Trends aangegane overeenkomsten op afstand. Door te bestellen in de webwinkel, accepteert de consument de Algemene Voorwaarden.
2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.

4. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van D&L Trends langs elektronische weg heeft aanvaard.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt D&L Trends onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. D&L Trends treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch betaalt, zal D&L Trends daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. D&L Trends kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien D&L Trends op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren.
5. Het staat D&L Trends vrij om een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Deze keuze ligt geheel bij D&L Trends en zij hoeft deze niet te motiveren. Indien D&L Trends een bestelling of aanvraag weigert, deelt D&L Trends dit onmiddellijk mee aan de consument.

5. HET AANBOD

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als D&L Trends gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden D&L Trends niet.
3. De website bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroeping recht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.
 
6. DE PRIJS/ VERZENDKOSTEN

1. De prijzen op het moment van bestelling van een product zijn van toepassing. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
3. De prijzen die in de web shop worden genoemd zijn exclusief verzendkosten. Voor de hoogte van de verzend- en rembourskosten maakt het niet uit of de consument één of meer producten bestelt. De verzendkosten voor binnenlandse  bestellingen bedraagt  € 4,25,  dit is een vast bedrag. Bij bestellingen boven de € 50,- is de verzending gratis! Voor bestellingen naar België & Duitsland rekenen wij verzendkosten van € 10,= . Bij bestellingen boven de € 75,- is de verzending gratis!  D&L Trends verstuurd altijd met Track & Trace, zodat de klant de bestelling kan volgen, zodra de bestelling verzonden is informeerd D&L Trends de klant en voorzien deze van de Track & Trace code.

7. BETALING

1. Bij bestellingen via de webwinkel kan op de volgende manieren worden betaald:
 • Ideal
 • PayPal
 • Creditcard (via PayPal)
 • Vooruit betalen
 
8. LEVERING

1. D&L Trends verzendt, zelf dan wel via een derde, de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. De gemiddelde levertijd  bedraagt een gemiddelde levertijd van 3 hele werkdagen vanaf de besteldatum. Via de mail houden we u op de hoogte van de status van uw bestelling.
2. Als een levering niet of niet binnen de gemiddelde termijn kan plaatsvinden, bijvoorbeeld in geval dat de producten niet op voorraad zijn, wordt de consument daarover zo spoedig mogelijk bericht,
3. D&L Trends is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

9. RETOURNEREN EN HERROEPINGRECHT

1. De consument is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (laten) inspecteren.
2. Ten aanzien van producten die zijn gekocht in de web shop geldt dat retourneren van de producten aan de web shop is toegestaan. Dit binnen 14 dagen na aflevering van het product in kwestie, zijnde  de bedenktijd, mits het artikel natuurlijk niet gedragen, stuk, vuil en in de originele verpakking zit.
De consument dient dit wel binnen 14 dagen aan te geven middels een mailbericht, te sturen aan klantenservice@dltrends.nl, de consument  krijgt binnen 3 dagen de info betreffende de retour zending met een creditnota toegezonden.
Heeft D&L Trends het desbetreffende artikel terug ontvangen en gecontroleerd krijgt de consument binnen 5 werkdagen zijn geld terug gestort op zijn/haar bankrekening.
3. Indien de consument van zijn herroeping recht zoals vermeld in het vorige lid, gebruik heeft gemaakt, draagt  D&L Trends zorg voor terugbetaling binnen 5 dagen van het door de consument betaalde artikelen, bij bestellingen onder de € 50,- worden de retourkosten vergoed,  bij bestellingen boven de € 50,- worden de  retourkosten niet vergoed! De bestelling is immers al gratis verzonden.

11. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

1. D&L Trends staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. D&L Trends is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei directe of indirecte schadevergoeding aan de consument of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van D&L Trends.
3. Indien D&L Trends, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.
4. Ondanks de constante zorg en aandacht die D&L Trends aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
5. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. D&L Trends behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.
6. De consument is gehouden D&L Trends te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen D&L Trends mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de consument dienen te komen.
7. Het is mogelijk dat D&L Trends op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. D&L Trends is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
 
12. OVERMACHT
 
1. In geval van overmacht is D&L Trends niet gehouden haar verplichtingen tegenover de consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen tegenover de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
 
13. PRIVACY

1. Door te bestellen geeft de consument gelijker tijd toestemming aan D&L Trends zo nodig de persoonsgegevens van de consument te gebruiken. D&L Trends gebruikt de gegevens van consument uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening. De door de consument verstrekte persoonsgegevens worden zonder de toestemming van consument niet aan een derde partij verstrekt voor commerciële doeleinden.
2. De gegevens van de consument worden slechts bewaard voor zover dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens door D&L Trends worden verkregen en verwerkt. Naast het uitvoeren van de overeenkomst wordt hieronder verstaan het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met de consument.
3. D&L Trends zal de gegevens van de consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.    
 
 
14. TOEPASSELIJK RECHT

1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van D&L Trends is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 
15. GESCHILLEN
 
 1. De consument kan voor vragen en/of opmerkingen mailen naar D&L Trends klantensevice op het e-mailadres klantenservice@dltrends.nl
Wij zullen, mits de klacht gegrond blijkt, zorg dragen voor een snelle en correcte oplossing. Wij reageren doorgaans binnen 1 of 2 werkdagen, maar uiterlijk binnen 7 dagen.
Indien dit om enige reden niet mogelijk is, wordt u op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

| Meer